"МИГ - Стралджа 2016" и "МИГ Харманли" - заедно за "зелени" перспективи пред фермерите и популяризиране на местните продукти

За проекта

Договор:

Номер на Административен договор РД 50-18 от 21.06.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Наименование на проекта:

„МИГ – Стралджа 2016“ и „МИГ Харманли“ – заедно за „зелени“ перспективи пред фермерите и популяризиране на местните продукти.

Цел на проекта

Целта на проекта е да бъдат проучени възможностите и да бъде подкрепено създаването на „къси вериги на доставка на храни“ на територията на партньорите.

Тази цел е в съответствие с първата цел на процедурата:

1. осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 г. като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво;

За постигане на основната цел ще бъдат реализирани няколко подцели в рамките на дейностите по проекта.

Анализ на територията с оглед на пречките и възможностите за създаване на „къси вериги на доставка на храни“;

Комуникационна кампания и обучения целящи да популяризират създаването на „къси вериги на доставка на храни“;

Закупуване на инвентар нужен за създаване на фермерски пазари, като елемент на системата;

Провеждане на няколко промоционални събития на всяка територия за популяризиране на продуктите на местните фермери и създаване на директни връзки между тях и потребителите на храна в региона;

Създаване на мобилно приложение и онлайн платформа, което по иновативен начин ще служи за връзка между фермерите и крайните ползватели.

Обща стойност на проекта: 188 272,22 лв.,                                                                                 

Максимален размер на БФП: 188 272,22 лв.,

Европейско съфинансиране: 169 445.00 лв.,

Национално съфинансиране: 18 827.22лв.

Начало на проекта: 21.06.2022г.

Край на проекта: 15.09.2023г.