"МИГ - Стралджа 2016" и "МИГ Харманли" - заедно за "зелени" перспективи пред фермерите и популяризиране на местните продукти

Основни дейности

1. Публичност и информираност за проекта;

В изпълнение на тази дейност ще бъде създаден и ще функционира Интернет сайт на проекта, който ще служи за информация за напредъка по дейностите и където ще се публикува актуална информация за предстоящи събития. Сайтът ще бъде съвместен продукт, който ще продължи да съществува след приключване на проекта и в него ще се обявяват изводите от направените проучвания на територията, както и събития, които ще се провеждат. С оглед на осигуряване на медийно покритие на проекта ще бъдат направени 6 публикации в регионална преса от МИГ Харманли.

МИГ Стралджа няма да прави специални публикации за проекта, но в рамките на комуникационната кампания, която се предвижда за популяризиране на „късите вериги за доставка на храна“ ще бъдат спазени всички изисквания за визуализация и съответно индиректно ще бъде популяризиран и самия проект.

Ще бъдат поставени 10 бр. информационни табели от МИГ Харманли и 5бр. информационни табели от МИГ Стралджа 2016.

2. Координация на изпълнението на дейностите по проекта;

Дейността ще включва комуникация между проектните партньори и трети страни, провеждане на процедури по ЗОП, цялостната организация на провеждане на дейностите, контрол на изпълнението на подизпълнителите и други ежедневни задачи свързани с проекта.

По дейността се предвижда назначаване на 3 броя координатори – един за кандидата и двама за партньора по изпълнението на проекта за вътрешнотериториално сътрудничество, които ще имат следните отговорности и ангажименти:

  • отговарят за цялостното навременно и качествено изпълнение на дейностите по проекта;
  • изготвят, съгласуват с УС на съответната МИГ всякакви документи, протоколи, доклади, заявки съгласно административния договор за БФП;
  • отговарят за комуникацията между всички участници в процеса на изпълнение на проекта;
  • отговарят за техническото и финансовото изпълнение на проектните дейности;
  • представят пред съответните органи доклади, отчети, заявки и други документи съгласно условията за изпълнение на проекта;
  • осъществяват комуникация с медии.

3. Доставка на преместваем инвентар за провеждане на фермерски пазари;

Чрез тази дейност ще бъде осигурен необходимият преместваем инвентар за провеждане на фермерски пазари на територията на партниращите МИГ. Веднъж доставени масите и покривните конструкции ще бъдат застраховани от всяка МИГ. Фермерските пазари ще могат да се организират в различни населени места на територията и използването на масите ще бъде безплатно за местните фермери и преработватели.

4. Провеждане на проучване на територията относно потенциала и пречките пред „къси вериги за доставка на храни“;

Ще бъдат проведени две проучвания, по едно на територията на всяка МИГ, като екипът избран от МИГ Стралджа ще има за задача да обобщи резултатите в общ доклад. Проучванията имат за цел да покажат какви са пречките и как те да бъдат преодоляни така, че да бъде развит потенциала на територията за създаване на „къси вериги за доставка на храни“. Тези обобщения ще бъдат използвани при избора на места за провеждане на фермерски пазари, както и за насочване на комуникационната кампания за промотиране на „къси вериги за доставка на храни“ и при изработката на онлайн платформата в последствие.

През територията на двете МИГ преминават основни пътни артерии и има голям пътникопоток. В същото време има и голям брой фермери, които произвеждат храна, но към момента предимно я продават на търговци на едро. От друга страна потребителите на територията закупуват хранителни продукти, включително и такива, които се произвеждат на територията от големи хранителни вериги.

5. Провеждане на информационна кампания, обучения и събития за популяризиране на местните фермерски продукти и „късите вериги за доставка на храни“;

Тази дейност има за цел да популяризира местните фермерски продукти и „късите вериги за доставка на храни“ на територията, както и да бъдат подпомогнати фермерите да създадат такива. В тази дейност се включват няколко отделни компонента. Екипът на МИГ Харманли ще организира две партньорски срещи. И двете партниращи МИГ предвиждат да проведат фестивали на местните производители, които да служат за събития, които да популяризират късите вериги за доставка на храни. МИГ Стралджа ще проведе едно такова събитие, докато МИГ Харманли предвижда да има 3 събития в различни населени места на територията. За сметка на това МИГ Стралжда предвижда да проведе промоционална кампания на своята територия, която да популяризира подхода и да стигне до възможно най-голям брой фермери и преработватели, както и до местни търговци на храни и заведения за хранене, като така бъдат поставени основи на търсене на връзки за създаване на къси вериги за доставка на храна. С оглед на ниското ниво на знания свързани с подхода, МИГ Стралджа предвижда също да проведе еднодневно обучение на 10 фермери и преработватели от територията на МИГ Стралджа, които да бъдат обучени за това как да използват различни техники за създаване на къси вериги за доставка.

6. Създаване на онлайн платформа и мобилно приложение;

Създаване на онлайн платформа и мобилно приложение, което ще е достъпно за смарт устройства с операционна система Android и iOS. Създадената платформа ще дава възможност за локализация на фермери и преработватели и връзката им с крайни потребители. Ще има възможност за търсене по различни критерии, както и възможност фермери и преработватели да оставят информация за своите продукти, локация, цени и други. Платформата ще бъде достъпна безплатно за всички, като ще служи за виртуално място за създаване на къси вериги за доставка на храни. В платформата ще бъде отделено специално място на фермерските пазари и времето и мястото, когато те са достъпни. Идеята е платформата и приложението, което ще служи за мобилен достъп до нея от различни устройства да бъдат отворени и за други потребители извън територията, като с времето обхване фермери и преработватели от цялата страна. Платформата и най-вече мобилното приложение ще бъдат съвместния продукт, който ще обедини информацията събрана в резултат на проведените проучвания, ще служи за постоянна медия за двете територии, поддържаща актуална информация за това как да се организират къси вериги за доставка на храни и ще служи, като място за намиране на партньори за създаване на такива вериги. Чрез този продукт и след края на проекта фермери и преработватели ще могат безплатно да публикуват информация за своите продукти налична за потребители от територията, както и за гости и туристи преминаващи през нея. Така на практика връзката между търсене и предлагане на качествени и пресни храни на територията ще бъде директна и лесна за осъществяване при това чрез най-модерната към момента медия.