"МИГ - Стралджа 2016" и "МИГ Харманли" - заедно за "зелени" перспективи пред фермерите и популяризиране на местните продукти

Постигнати резултати

Постигнати резултати от изпълнението на проекта са:

1. Придобити активи

В резултат на изпълнение на дейността са доставени 24бр. преместваеми маси с прилежащи покривни конструкции, които се използват от фермерите на територията на МИГ Харманли. И 16 броя преместваеми маси с общи двойни покриви, които се използват от фермерите на територията на МИГ Стралджа. Активите ще се ползват в различни населени места на територията при организиране на постоянни или временни фермерски пазари.

2. Проведени изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместния продукт/услуга

В резултат на проведеното проучване за всяка територия е изготвен доклад, който е обобщен от екипа на изпълнителя избран от МИГ Стралджа-2016 и се публикува на сайта на проекта. Доклада е разпространен електронно до членовете на ОС на МИГ, в който са описани основните възможности за създаване на „къси вериги за доставка на храни“ за двете територии. Докладът може да бъде използван при организиране на фермерски пазари и други практики, както и при обучението на фермерите на всяка територия.

Обобщеният доклад може да бъде изтеглен от тук

3. Реализирани промоционални или маркетингови кампании;

В резултат на осъществяване на тази дейност се постига високо ниво на познаване на подхода на „Къси вериги за доставка на храни“ и фермерите и преработвателите на територията получават възможност да го използват и развиват, като създадат такива вериги между тях и крайни ползватели на техните продукти. Постигнато е добро медийно покритие на подхода, като такъв и добра информираност на публиката за него. Проведените фестивали популяризираха територията и производителите на нея, като цяло.

Създадена беше онлайн платформа и мобилно приложение. В резултат на изпълнената дейност се създаде онлайн платформа и мобилно приложение, което е достъпно за смарт устройства с операционна система Android и iOS. Те дават възможност за локализация на фермери и преработватели и връзка меджу тях и крайни потребители. Онлайн платформата се намира на следният адрес: https://lagsh.org/, а желаещите могат да изтеглят и мобилното приложение от там.

4. Изграден капацитет, споделен опит и ноу-хау.

Осъществените дейности по проекта, се провеждат при спазване на изискванията на мярка 19.3 на ПРСР, завършени в срок процедури по ЗОП и при спазване на изискванията на Закона. Всички дейности осъществени качествено и в сроковете, заложени в проекта.

В резултат на осъществяване на дейностите се постигна високо ниво на познаване на подхода „Къси вериги за доставка на храни“. Фермерите и преработвателите на териториите получиха възможност да го използват и развиват, като създават такива вериги между тях и крайни ползватели на техните продукти.

Публичност:

Постигнатия резултат е: информирана аудитория за проекта, чрез достъпен за всички Интернет сайт на проекта, на който е публикувана информация за дейностите по него, както и чрез публикации в местната преса. На сайта се публикува актуална информация за проекта, като ще продължи да функционира и след периодът на изпълнение и ще бъде място за черпене на информация за събития и инициативи. Проведената кратка медийна кампания в регионална преса има за цел да привлече първоначален интерес към провеждането на фестивалите и подхода на късите вериги за доставка на храни. Информационните табели поставени на видно място пред офисите на МИГ и на изградените фермерски пазари, информират за проекта съгласно изискванията за публичност. Чрез линк на сайтовете на двете МИГ се промотира сайтът на проекта.

Постигната е основната цел на проекта:

Целта на проекта е да бъдат проучени възможностите и да бъде подкрепено създаването на „къси вериги на доставка на храни“ на територията на партньорите.