"МИГ - Стралджа 2016" и "МИГ Харманли" - заедно за "зелени" перспективи пред фермерите и популяризиране на местните продукти

Очаквани резултати

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

1. Разработени съвместени продукти/услуги, придобити активи,

В резултат на изпълнение на дейността ще бъдат доставени 24бр. преместваеми маси с прилежащи покривни конструкции, които да се използват от фермерите на територията на МИГ Харманли, които ще бъдат надлежно застраховани. И също ще бъдат доставени 16 броя преместваеми маси с общи двойни покриви, които да се използват от фермерите на територията на МИГ Стралджа, които също ще бъдат застраховани. Активите ще се ползват в различни населени места на територията при организиране на постоянни или временни фермерски пазари.

2. Проведени изследвания и пазарни проучвания, директно свързани с съвместния продукт/услуга;

В резултат на проведеното проучване за всяка територия ще бъде изготвен доклад, който ще бъде обобщен от екипа на изпълнителя избран от МИГ _Сталджа -2016г и който да бъде публикуван на сайта на проекта и разпространен електронно до членовете на ОС на МИГ, в който да бъдат описани основните възможности за създаване на „къси вериги за доставка на храни“ за двете територии. Докладът ще бъде използван при организиране на фермерски пазари и други практики, както и при обучението на фермерите на всяка територия.

3. Реализирани промоционални или маркетингови кампании;

В резултат на осъществяване на тази дейност ще бъде постигнато високо ниво на познаване на подхода на „Къси вериги за доставка на храни“ и фермерите и преработвателите на територията ще получат възможност да го използват и развиват, като създадат такива вериги между тях и крайни ползватели на техните продукти. Ще бъде постигнато добро медийно покритие на подхода, като такъв и добра информираност на публиката за него. Проведениете фестивали ще популяризират територията и производителите на нея, като цяло.

Създаване на онлайн платформа и мобилно приложение. В резултат на изпълнената дейност ще бъде създадена онлайн платформа и мобилно приложение, което ще е достъпно за смарт устройства с операционна система Android и iOS. Те ще дават възможност за локализация на фермери и преработватели и връзка меджу тях и крайни потребители.

4. Изграден капацитет, споделен опит и ноу-хау.

Осъществени дейности по проекта при спазване на изискванията на мярка 19.3 на ПРСР, завършени в срок процедури по ЗОП и при спазване на изискванията на Закона. Всички дейности осъществени качествено и в сроковете, заложени в проекта.

В резултат на осъществяване на дейностите ще бъде постигнато високо ниво на познаване на подхода „Къси вериги за доставка на храни“. Фермерите и преработвателите на териториите ще получат възможност да го използват и развиват, като създават такива вериги между тях и крайни ползватели на техните продукти.

Публичност:

Резултатът ще бъде информирана аудитория за проекта, чрез достъпен за всички Интернет сайт на проекта, на който ще бъде публикувана информация за дейностите по него, както и чрез публикации в местната преса. На сайта ще бъде публикувана актуална информация за проекта, като ще продължи да функционира и след периодът на изпълнение и ще бъде място за черпене на информация за събития и инициативи. Проведената кратка медийна кампания в регионална преса ще има за цел да привлече първоначален интерес към провеждането на фестивалите и подхода на късите вериги за доставка на храни. Информационните табели поставени на видно място пред офисите на МИГ и на изградените фермерски пазари, като ще информират за проекта съгласно изискванията за публичност. Чрез линк на сайтовете на двете МИГ ще се промотира сайтът на проекта.

Създаването на „къси вериги на доставка на храни“ е разпознато, като проблем от ПРСР 2014 – 2020, но не е включено, като отделен приоритет в рамките на партниращите МИГ, в този аспект, проектът цели да проучи възможностите на териториите и да създаде условия за осъществяване на този подход, както и необходимата информираност у фермерите и ползвателите на техните продукти.